top of page

והדרת פני זקן - במובן אחר

האם על פי היהדות מותר להתגלח ? או שחייבים לגדל זקן ?

ואם מותר להתגלח אז איך ?

תשובות בסיכום שלפניכם :


מותר לגלח את פאת הזקן במספריים כמעין תער, ( מכונת גילוח של היום ) אפילו שהלחיים יראו חלקות. ( שולחן ערוך קפא סע׳ י׳ ) אך לא בתער ממש.אסור לגלח בתער ( סכין גילוח ) את פיאות הראש. אפילו במספריים שהם מעין תער.

מותר לגלח את פאת הזקן במספריים כמעין תער, אפילו שהלחיים יראו חלקות ( שולחן ערוך קפא סע׳ י׳ ) אך לא בתער ממש.

יש מכונות גילוח שמותר לעשות בהם שימוש, הפועלות כמעין תער ויש הפועלות כמעין מספריים וצריך לשאול חכם שמבין בהלכות אלו לפני שימוש במכונת גילוח.

לפי הזוהר הקדוש והאר״י ז״ל יש להשאיר את הזקן ולא לגלחו.

בכל אופן - כשאדם מסתפר או מתגלח, טוב שיכוון לקיים שתי מצוות לא תעשה :


״לא תקיף פאת ראשך״ - איסור לגלח את צדדי הראש ולהשאיר שיער רק בחלק העליון של הראש.


וחמש מצוות של ״לא תשחית פאת זקנך״ ( יש חמש פאות בזקן שאסור להשחית/לגלח בתער, לחי עליונה ולחי תחתונה בכל צד + איזור חיבור הלחיים )


לסיכום - אין איסור להתגלח עפ״י היהדות אך יש לעשות זאת באמצעים נכונים ומותרים ועל פי ההלכה.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating

הארות/הערות ותגובות יתקבלו בשמחה  😊
חלק מהכתוב סוכם והועתק בתמימות ומתוך כוונה טובה ממקורות שונים על מנת ללמוד וללמד, ללא מטרות רווח כספי.
רוב ההלכות המופיעות באתר הועתקו וסוכמו בקווים כלליים  מתוך ספר – קיצור שולחן ערוך  - של הרב 

שלמה גאנצפריד זצ"ל במהדורת הרב מרדכי אליהו זצ"ל. חלקים אחרים הועתקו ממקורות הלכתיים שונים.

bottom of page