top of page

סגולה מיוחדת

איך אפשר למחוק עברות ועוד להינות מכך ?

סיכם הרב החיד״א הקדוש -

מי ששומר שבת כהלכתו ( לשון זכר במקור ) במחשבה, דיבור ומעשה, אפילו עובד עבודה זרה כאנוש - מוחלים לו.

מעלים עליו כאילו קיים כל התורה כולה !

וביותר צריך להזהר מדיבור של חול בשבת וקל וחומר מדיבור של איסור וזהו מדברי קבלה.

הקב״ה שבת מדיבור בשבת, כי בדבר ה׳ שמים נעשו.

ואחרי אשר זכינו שה׳ ברחמיו הנחילנו השבת, צריך לשבות בו גם מדיבור ( של חול ואיסור ) ויענג את השבת באוכל מיוחד לכבודה, ללבוש בגדי שבת, לקבוע לימוד תורה בשבת ואם כה יעשה - נמחלים עונותיו ובכלל אשר חטא בפגם הברית ושב ורפא לו !

הרב החיד״א = חיים יוסף דוד אזולאי, זכר צדיק וקדוש לברכה. מתוך ספר חוק לישראל, יום שישי, פרשת משפטים.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating

הארות/הערות ותגובות יתקבלו בשמחה  😊
חלק מהכתוב סוכם והועתק בתמימות ומתוך כוונה טובה ממקורות שונים על מנת ללמוד וללמד, ללא מטרות רווח כספי.
רוב ההלכות המופיעות באתר הועתקו וסוכמו בקווים כלליים  מתוך ספר – קיצור שולחן ערוך  - של הרב 

שלמה גאנצפריד זצ"ל במהדורת הרב מרדכי אליהו זצ"ל. חלקים אחרים הועתקו ממקורות הלכתיים שונים.

bottom of page