top of page

5 דברים שחייבים לעשות כעת

אנחנו עם ישראל, עם הנצח, בן למעלה מ 3,300 שנים. קיבלנו את תורת החיים, התורה הקדושה מאת ה׳ יתברך בהר סיני.


יש כעת 5 דברים שכל יהודי/ה באשר הוא, לא משנה מה הוא עשה או עשתה עד היום, יכול/ה לעשות כבר כעת, באופן מיידי, מלבד תפילות:


  1. לשמור ולזכור את השבת

  2. כל הגברים מגיל 13 - להניח תפילין ולקרוא את קריאת - ״שמע ישראל״ מידי יום החל משעות הבוקר עד לפני שקיעת השמש.

  3. להתחייב, מיד כשיתאפשר, להסיר סימני עבודה זרה מהחיים שלנו, קעקועים, פסלים, סגידה לתרבות האוכל והצריכה המוגזמת וכד׳.

  4. לשמור על קדושת המשפחה והעיניים, שכל גבר יחשוב ויסתכל רק על אשתו, ושכל אשה תחשוב ותסתכל רק על בעלה.

  5. להכניס לגוף רק מה שהתורה התירה לאכול, ויש הרבה דברים שמותרים!


הבחירה בידיים שלנו. אנחנו יהודים!!! לזכור זאת תמיד!!!

אין לנו על מי להישען אלא רק על אבינו שבשמיים, הקדוש ברוך הוא, שהוציאנו ממצרים ונתן לנו את תורתו ואת ארץ ישראל כפי שהבטיח לאבותינו- אברהם, יצחק ויעקב.


כולם מבינים זאת כעת!!!

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating

הארות/הערות ותגובות יתקבלו בשמחה  😊
חלק מהכתוב סוכם והועתק בתמימות ומתוך כוונה טובה ממקורות שונים על מנת ללמוד וללמד, ללא מטרות רווח כספי.
רוב ההלכות המופיעות באתר הועתקו וסוכמו בקווים כלליים  מתוך ספר – קיצור שולחן ערוך  - של הרב 

שלמה גאנצפריד זצ"ל במהדורת הרב מרדכי אליהו זצ"ל. חלקים אחרים הועתקו ממקורות הלכתיים שונים.

bottom of page