top of page

שתסתיים כבר המשכנתא הזאת!

משכנתא היא מילה שמתארת סוג של שעבוד הנירשם בספרי המקרקעין, על זכות הבעלות של צד א, המחזיק בזכויות הקניין של הנדל״ן- נכס דלא ניידא (לא נייד), כנגד קבלת משהו אחר לזמן קצוב, תמורת שעבוד זה, מצד ב׳.

בפרשת השבוע- ״ואתחנן״, מבקש משה רבנו עה״ש, שהקדוש ברוך הוא יוותר לו על העונש שהוא קיבל- לא להיכנס לארץ ישראל, בגלל שהיכה את הסלע (בפעם השנייה), בעת מסעם של בני ישראל במדבר, בעוד שהקב״ה ביקש שמשה ואהרון יקדשו את שמו אל מול כל העם וביקש מהם רק לדבר אל הסלע, מבלי להכותו, על מנת שיצאו ממנו מים.

בכל אופן, בפרשתנו, פונה משה אל ה׳ יתברך ומבקש ממנו רק לראות את ארץ ישראל באומרו:

״אֶעְבְּרָה נָּא וְאֶרְאֶה אֶת הָאָרֶץ הַטּוֹבָה אֲשֶׁר בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן הָהָר הַטּוֹב הַזֶּה וְהַלְּבָנוֹן״.

מפרש את הפסוק הזה- רבינו אור החיים הקדוש, הרב חיים בן עטר עה״ש, באופן הבא:

צריך לדעת כוונת אומרו-נא וגם למה הוצרך לומר ואראה ?

ואולי שנתכוון להשיב תשובה על הדברים המונעים ביאתו לארץ, כמאמר חז״ל, שהם שניים:

א) לפי שהגיע זמנו של יהושע למלוך, ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלוא נימה.

ב) שצפה הקדוש ברוך הוא שעתידים ישראל לחטוא ויצטרך להשליך חמתו עליהם, וחשב למשכן בשבילם את הבית המקודש, כמאמר חז״ל- ״ובזה יש תקווה לתכלית טוב לישראל״, משום שהקב״ה השליך את חמתו על עצים ואבנים (על בית המקדש) ולא השליכה על ישראל.

ואם משה היה נכנס לארץ, מן הסתם הוא זה שהיה בונה את בית המקדש ואז- ״לא היתה אומה ולשון שולטת בו״, וזה יסובב לשפוך חמתו עליהם לכלותם, חלילה.


משמע- בית המקדש יהיה להם כדי לפדות את נפשם.


יהי רצון שעם ישראל יהיה 1 (מאוחד) בדיוק כפי ש- ה׳ יתברך 1 ושמו אחד. ושתסתיים כבר המשכנתא הזאת! ביחד עם המשכנתאות הפרטיות של כול עם ישראל, שכול החובות יהפכו לזכויות, ושיבנה בית המקדש, מקום השכינה, במהירה בימינו אמן.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating

הארות/הערות ותגובות יתקבלו בשמחה  😊
חלק מהכתוב סוכם והועתק בתמימות ומתוך כוונה טובה ממקורות שונים על מנת ללמוד וללמד, ללא מטרות רווח כספי.
רוב ההלכות המופיעות באתר הועתקו וסוכמו בקווים כלליים  מתוך ספר – קיצור שולחן ערוך  - של הרב 

שלמה גאנצפריד זצ"ל במהדורת הרב מרדכי אליהו זצ"ל. חלקים אחרים הועתקו ממקורות הלכתיים שונים.

bottom of page