top of page

אספרסו קצר בלי סוכר

זמן תפילה מתחיל מהרגע שעלה עמוד השחר.

אדם יתחיל במלאכתו או בעסקיו רק לאחר שהתפלל ולאחר שעלה עמוד השחר

שנאמר : "צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו"

כדאי לשתות או לאכול רק לאחר התפילה כולה. ואיש זקן או חלוש שאינו יוכל לעמוד על נפשו עד ליציאת הציבור מבית הכנסת בגמר התפילה ובפרט בשבתות ובימים טובים שבהם התפילה ארוכה, יותר טוב להתיר לו להתפלל בביתו בנחת, ויקדש ויאכל איזה דבר מאכל ואח"כ ילך לבית הכנסת, יכוול ליבו עם הציבור בתפילת שחרית ויתפלל אחר כך עמהם מוסף. כמו כן לצורך רפואה מותר לאכול ולשתות לפני התפילה ואין בזה גאות וכן אם אין ביכולתו לכוון בתפילה מבלי שיאכל וישתה משהו, אם ירצה יאכל וישתה משהו לפני התפילה.

מים, תה וקפה ללא סוכר מותר לשתות קודם התפילה ואף אם עלה עמוד השחר וגם בשבת, ואין הקידוש מעכבו שכן עדיין לא הגיע זמן קידוש וגם אין קידוש אלא רק במקום סעודה כלומר בסמוך לאכילה.

לא כדאי להקדים לפתח חברו, לקבל פניו ולומר שלום או בוקר טוב לפני התפילה שכן לא מקדימים את כבודו של בשר ודם לכבודו של מלך העולם. ואם בכל זאת פגש בו בדרך, מותר להגיד שלום או בוקר טוב בשינוי כגון, אם רגיל לומר שלום יאמר בוקר טוב או צפרא טבא ולהיפך ובטח לא יפתח בשיחה או יתעכב בדברים אחרים עד שיתפלל.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating

הארות/הערות ותגובות יתקבלו בשמחה  😊
חלק מהכתוב סוכם והועתק בתמימות ומתוך כוונה טובה ממקורות שונים על מנת ללמוד וללמד, ללא מטרות רווח כספי.
רוב ההלכות המופיעות באתר הועתקו וסוכמו בקווים כלליים  מתוך ספר – קיצור שולחן ערוך  - של הרב 

שלמה גאנצפריד זצ"ל במהדורת הרב מרדכי אליהו זצ"ל. חלקים אחרים הועתקו ממקורות הלכתיים שונים.

bottom of page