top of page

מה עיקר העניין בשמירת שבת?

שבת קודש הוא האות הגדול והברית שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, לדעת כי בששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ וכל אשר בהם ושבת ביום השביעי והוא יסוד האמונה. אמרו רבותינו ז"ל – שקולה שבת ככל המצוות. כל המשמר את השבת כהלכתו, כאילו מקיים את כל התורה כולה !

כל השומר שבת מעיד על בריאת העולם ע״י הקב״ה.

עניין גדול מאוד בשבת הוא שלוש הסעודות שיש האומרים כי מי שמקיים אותן כהלכתן, יינצל מחבלי משיח, פורענויות ומלחמת גוג ומגוג.

הסעודה הראשונה היא סעודת ערב שבת לאחר תפילת ערבית של שבת, השנייה- שבת בבוקר לאחר תפילת שחרית, והשלישית בשבת בצהוריים לאחר תפילת מנחה.

שתי הסעודות הראשונות חייבות בקידוש על יין וברכה על שתי חלות שלמות של לחם. סעודה שלישית חייבת רק בשתי חלות ולא מקדשים בה אך יש האומרים שכדאי לברך בה על הגפן ולשתות בה קצת יין.


כתוב בגמרא ( הפירוש על המשנה שהיא התורה שבעל פה ) במסכת ( חלק ) ״יבמות״, דף ו׳

עמוד א :

מה שמירה האמורה בשבת ? לא משבת אתה מתיירא אלא ממי שהזהיר על השבת :-)


כל השומר את השבת כהלכתו ומכבדו ומענגו כפי כוחו, מפורש עפ״י הנביא כי יקבל שכרו גם בעולם הזה וגם שכר רב הצפון לעולם הבא.


כתוב - ״זכור את יום השבת לקדשו״ , פירוש - שיזכור בכל יום ויום את יום השבת לקדשו שאם נזדמן לו דבר מאכל מיוחד שאינו שכיח בכל יום והוא דבר שאינו מתקלקל, יקנהו לכבוד שבת. ובערב שבת מצווה שיקום מוקדם בבוקר ( יום שישי ) כדי לקנות את כל המצרכים לשבת וכדאי כי על כל דבר שהוא קונה יגיד - לכבוד שבת.


מצווה על כל אדם שאפילו ויש לו כמה משרתים שיעשה גם הוא איזה דבר לכבוד שבת כדי לכבדה.

אם הדבר אפשרי, כדאי לאפות בבית לחמים לכבוד שבת.

יכינו בשר, דגים יפים, מטעמים ויין משובח כפי יכולתו כי מצווה לאכול דגים בכל סעודה מסעודות השבת ( אם אינם מזיקים לו )

יסדרו את הבית, יציעו את המיטות ויפרסו מפה לבנה על השולחן שתהא פרוסה כל השבת.

ישמחו בביאת השבת מאוד.

יש לטעום בערב שבת ( לפני כניסתה ) את המאכלים שהכינו לכבוד שבת.

כל מזונותיו של האדם קצובים לו מראש השנה לראש השנה חוץ מהוצאות שבת ויום טוב, שאם מוסיף מוסיפים לו.

ביום שישי החל משעות הצהוריים המוקדמות כדאי שלא לעשות כל מלאכה אלא אם היא לכבוד השבת.

משעה זו כדאי גם לא להרבות באכילה או לקבוע סעודה כדי שיאכלו את סעודת ליל השבת בתיאבון ובשמחה.

מצווה להתרחץ, לחפוף את הראש ולגזוז ציפורניים ביום שישי כחלק מההכנות לשבת.

ישתדל שיהיו לו בגדים נאים שילבשם לכבוד השבת.

שתהיה שבת שלום.

Commentaires

Noté 0 étoile sur 5.
Pas encore de note

Ajouter une note

הארות/הערות ותגובות יתקבלו בשמחה  😊
חלק מהכתוב סוכם והועתק בתמימות ומתוך כוונה טובה ממקורות שונים על מנת ללמוד וללמד, ללא מטרות רווח כספי.
רוב ההלכות המופיעות באתר הועתקו וסוכמו בקווים כלליים  מתוך ספר – קיצור שולחן ערוך  - של הרב 

שלמה גאנצפריד זצ"ל במהדורת הרב מרדכי אליהו זצ"ל. חלקים אחרים הועתקו ממקורות הלכתיים שונים.

bottom of page