top of page

הלבשה עליונה

כתוב – "והצנע לכת עם אלהיך" ( תהיה צנוע ) – האדם צריך להיות צנוע בכל אורחותיו ולכן

כשלובש או פושט את בגדיו יקפיד וישתדל שלא לגלות את גופו ובפרט את האברים המוצנעים.

צריך גם להקפיד שלא להידמות לגויים, לא בלבוש ולא בשיער, להיות מובדל מהם בלבושו, בדיבורו ובשאר מעשיו, כמו שנאמר : "ואבדיל אתכם מן העמים".

לא ילבש בגדים יקרים כי זה מביא את האדם לידי גאוה ומצד שני גם לא בגדים פחותים או מלוכלכים כדי שלא יתבזה בעיני הבריות. אלא יתלבש בבגדים ממוצעים ונקיים.

בעת לבישת הבגדים וכן בשאר דברים, תמיד יקדים של ימין לשל שמאל ובחליצת הנעליים ושאר הבגדים יחלוץ של שמאל תחילה ( שזהו הכבוד של ימין )

לעניין הקשירה :

השמאל חשובה יותר מפני שקושרים עליה את התפילין ולכן כשצריך לקשור, יקשור של שמאל תחילה כגון - נעליים עם שרוכים לפי הסדר הבא :

נועל של ימין ואינו קושר את השרוכים, לאחר מכן נועל את שמאל וקושר את השרוכים ולאחר מכן קושר של ימין. וכן בשאר בגדים.

כדאי להיזהר שלא ללבוש שני בגדים יחד כגון – שתי חולצות וכד' ויש מחמירים גם לא לפשוט שני בגדים יחד.

צריך להיות מורגל בכיסוי ראש ( כיפה או כובע ).

אסור ללכת או לעמוד בקומה זקופה אבל גם לא יכופף את ראשו מידי.. אלא ילך במידה בינונית באופן כזה שגם יראה את הבא כנגד פניו וגם יראה את מדרך כף רגלו.

יש להיזהר שלא ללכת בין שתי נשים משום צניעות ומתוך שמירה על כבוד הנשים.

בפשטות – העצמה והתפתחות אישית ברוח יהודיתComments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating

הארות/הערות ותגובות יתקבלו בשמחה  😊
חלק מהכתוב סוכם והועתק בתמימות ומתוך כוונה טובה ממקורות שונים על מנת ללמוד וללמד, ללא מטרות רווח כספי.
רוב ההלכות המופיעות באתר הועתקו וסוכמו בקווים כלליים  מתוך ספר – קיצור שולחן ערוך  - של הרב 

שלמה גאנצפריד זצ"ל במהדורת הרב מרדכי אליהו זצ"ל. חלקים אחרים הועתקו ממקורות הלכתיים שונים.

bottom of page