top of page

טבע האדם

טבע האדם להיות נמשך במעשיו אחר רעיו, חבריו ואנשי מקומו. לפיכך צריך האדם להתחבר לצדיקים. לשבת עם תלמידי חכמים תמיד כדי שילמד ממעשיהם ויוכל ללמד לאחר מכן גם אחרים. אמר שלמה המלך עה"ש : "הולך את חכמים יחכם"...


Commentaires

Noté 0 étoile sur 5.
Pas encore de note

Ajouter une note

הארות/הערות ותגובות יתקבלו בשמחה  😊
חלק מהכתוב סוכם והועתק בתמימות ומתוך כוונה טובה ממקורות שונים על מנת ללמוד וללמד, ללא מטרות רווח כספי.
רוב ההלכות המופיעות באתר הועתקו וסוכמו בקווים כלליים  מתוך ספר – קיצור שולחן ערוך  - של הרב 

שלמה גאנצפריד זצ"ל במהדורת הרב מרדכי אליהו זצ"ל. חלקים אחרים הועתקו ממקורות הלכתיים שונים.

bottom of page