top of page

חכם הולך בדרך האמצע

הדרך הטובה והישרה שהאדם ירגיל בה את עצמו היא ללכת בדרך האמצע. לא יתאווה אלה רק לדברים שהגוף צריך להם ואי אפשר לחיות בלעדיהם. לא יהיה עמל בעסקיו אלא רק כדי להשיג דבר שצריך הוא לחיי שעה. לא יהיה קמצן אך גם לא יפזר ממונו. יתן צדקה לפי מה שהוא יכול וילווה כראוי למי שצריך. לא יהיה מהולל ושוחק וגם לא עצוב וקודר. יהיה שמח כל ימיו בנחת ובסבר פנים יפות. מי שהולך בדרך האמצע נקרא – חכם.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating

הארות/הערות ותגובות יתקבלו בשמחה  😊
חלק מהכתוב סוכם והועתק בתמימות ומתוך כוונה טובה ממקורות שונים על מנת ללמוד וללמד, ללא מטרות רווח כספי.
רוב ההלכות המופיעות באתר הועתקו וסוכמו בקווים כלליים  מתוך ספר – קיצור שולחן ערוך  - של הרב 

שלמה גאנצפריד זצ"ל במהדורת הרב מרדכי אליהו זצ"ל. חלקים אחרים הועתקו ממקורות הלכתיים שונים.

bottom of page