top of page

חדש- מותר לדבר בבית הכנסת!

מכירים את המשפט: אם באת לבית הכנסת כדי לדבר, לאן תלך כדי להתפלל? אז זהו, אפשר לדבר בבית הכנסת,

אבל- רק עם הקב״ה 😃

קדושת בית הכנסת ובית המדרש גדולה מאוד וצריך להיזהר כשנמצאים בהם מפני שהוא שוכן בהם יתברך שמו.

בית הכנסת ובית המדרש נקראים "מקדש מעט" ולכן אסור לדבר בהם דברים בטלים, אין לחשב בהם חשבונות אלא רק של מצווה כגון : קופות צדקה וכד'.

אין לנשק בהם בנין הקטנים כי לא ראוי להראות שם אהבה אחרת מלבד אהבת ה' יתברך, אך אם אביו או רבו עולים לתורה, מותר לנשק את ידיהם בירידתם.

צריך להיכנס לבית הכנסת כשהוא נקי.

אין להיכנס אליהם רק כדי להסתתר מפני השמש בימות הקיץ או מפני הגשם בימות החורף 😊

אם צריך להיכנס אליהם כדי לקרוא לחברו, יכנס אך גם יקרא שם כמה פסוקים או איזו משנה או יאמר תפילה, אולי ישמע מאחרים איזה לימוד ולכל הפחות ישב שם מעט כי גם ישיבה בהם היא מצווה ורק לאחר מכן יקרא לחברו.


יש להשתדל לא לאכול או לישון בבית הכנסת אפילו שינה ארעית אך כיום יש לרוב בתי הכנסת דין של בית מדרש כיוון שיושבים ולומדים בהם ולכן מותר לעשות בהם סעודות מצווה או יארצייט ( אזכרות ).


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating

הארות/הערות ותגובות יתקבלו בשמחה  😊
חלק מהכתוב סוכם והועתק בתמימות ומתוך כוונה טובה ממקורות שונים על מנת ללמוד וללמד, ללא מטרות רווח כספי.
רוב ההלכות המופיעות באתר הועתקו וסוכמו בקווים כלליים  מתוך ספר – קיצור שולחן ערוך  - של הרב 

שלמה גאנצפריד זצ"ל במהדורת הרב מרדכי אליהו זצ"ל. חלקים אחרים הועתקו ממקורות הלכתיים שונים.

bottom of page