top of page

השכמת בוקר

קמת בבוקר ? כל השאר זה בונוס ?

אדם צריך לראות את השגחת הבורא וקיומו בכל דבר שנקרא בדרכו, ממש בכל דבר שהוא רואה, שומע או מרגיש. האדם אף פעם אינו לבד ולכן אל לו להתנהל באותו אופן שהיה יכול להתנהל בו, אם אכן היה לבד... והרי בפועל, בכל רגע, האדם נמצא מול מלך העולם. בכל רגע.

גם כשהולך לישון וגם כשמתעורר, ידע האדם ויזכור את חסדו של מלך העולם שהחזיר לו את נשמתו והעיר אותו לגופו לאחר שינה מרעננת (ברוב המקרים בכל אופן :-) שנותנת לו חיות וכוח חדשים מידי יום על מנת שתהיה לו אפשרות להשתמש בהם לצרכים טובים ומועילים במשך היום כולו.

למעשה בכל בוקר נעשה האדם בריה חדשה ועל כך יודה לבורא העולם לאחר שהתעורר ובעודו על משכבו יאמר :


"מודה אני לפניך, מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך"


מדוע בחמלה הקב"ה מחזיר את הנשמה לאדם כל בוקר ?

כי לא בטוח שלפי מעשיו של האדם מגיע לו שאכן יקבל מתנה כזאת שנקראת – להתעורר בבוקר..

ומה פירוש - רבה אמונתך ? – לקב"ה יש אמונה רבה באדם שישפר דרכיו, ישפר מעשיו ויצליח להשלים את תיקונו ומטרת שליחותו בעולם.

אומר התנא הקדוש - יהודה בן תימא ( התנאים היו חכמי ישראל בתקופת המשנה כשנכתבה התורה שבעל פה )


"הוי ( תהיה ) עז כנמר וקל כנשר, רץ כצבי וגיבור כארי ( אריה ) לעשות רצון אביך שבשמים" ( הקדוש ברוך הוא )


1. עז- כנמר – שלא יתביש בעבודת השם שלו, לא יתבייש לברך, להתפלל, לקיים מצוות ובכלל - להיות יהודי בכל אופן או בכל דבר אחר שקשור לכך. ויש האומרים – לא יתביש אבל גם לא יתקוטט על כך עם אף אחד.

2. קל- כנשר – שיהיה לו קל לעצום עיניו מלראות דבר רע או אסור בראיה כי הראיה היא התחלת העבירה, העין רואה והלב חומד וכליי המעשה – גומרים את המלאכה..

3. רץ- כצבי – שרגליו ירוצו לטוב תמיד.

4. גיבור - כארי – בלב נמצאת הגבורה בעבודת הבורא. על כן יחזק את ליבו בעבודתו ויתגבר על היצר הרע וינצח אותו כגיבור המתגבר על שונאו, לנצחו ולהפילו לארץ.


לכן כשאדם מתעורר משנתו יקום בזריזות, יאמר "מודה אני" וכו'.. ולא יאפשר ליצרו הרע לגבור עליו ולהפריע לו בעבודת הבורא. האדם צריך לחשוב כי אם היתה לו איזו פגישה חשובה או איזה עסק שירויח בו הרבה כסף, ודאי היה מזנק ממיטתו ולא היה מתרשל.. על אחת כמה וכמה יקום כך לעבודת מלך מלכי המלכים – הקב"ה.

ומי שירגיל את עצמו בדרך כזאת 4-5 פעמים, יהיה לו קל לעשות זאת בפעמים שלאחר מכן. בחזקת אמירת חז"ל המפורסמת – "הבא להיטהר – מסייעין לו"

ונפרט בעז"ה בהמשך מהי אותה עבודת הבורא.

בפשטות – העצמה והתפתחות אישית ברוח יהודיתComments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating

הארות/הערות ותגובות יתקבלו בשמחה  😊
חלק מהכתוב סוכם והועתק בתמימות ומתוך כוונה טובה ממקורות שונים על מנת ללמוד וללמד, ללא מטרות רווח כספי.
רוב ההלכות המופיעות באתר הועתקו וסוכמו בקווים כלליים  מתוך ספר – קיצור שולחן ערוך  - של הרב 

שלמה גאנצפריד זצ"ל במהדורת הרב מרדכי אליהו זצ"ל. חלקים אחרים הועתקו ממקורות הלכתיים שונים.

bottom of page