top of page

שפר הופעתך !

כתוב – "היכון לקראת ה' אלוקייך" . פירוש : שיכין את עצמו לפני ה' יתברך, שילביש את עצמו במלבושי כבוד כשהולך להתפלל כמי שהולך לפני שר נכבד. ואפילו אם מתפלל ביחידות בביתו, ילביש את עצמו כראוי. במקומות שנוהגין ללכת בהם עם חגורה, צריך להתפלל רק לאחר שיחגור את עצמו.


טוב ליתן צדקה קודם התפילה וכדאי גם לקבל על עצמו קודם לכל תפילה את מצוות "ואהבת לרעך כמוך" ויכוון לאהוב כל אחד מישראל כנפשו כדי לגרום לאחדות גם בעולם התחתון וגם בעולם העליון וע"י זה תפילותיהן מתאחדות, כלולות יחד ואז הן רצויות לפניו יתברך שמו.


חייב לבדוק את עצמו קודם התפילה אם אינו צריך לעשות צרכיו. חייב להתפלל בגוף נקי ויש מי שאומר כי עדיף להתפלל לבד ובגוף נקי מאשר במניין כשהוא נצרך לנקביו..

צריך לרחוץ ידיים במים עד הפרק קודם התפילה ולכן אף על פי שרחץ ידיו בבוקר יתכן ונגע אח"כ באיזה מקום מטונף, גירד במקום מוסתר בגופו או בראשו ולכן ירחוץ את ידיו קודם התפילה, ככתוב : "ארחץ בנקיון כפי"...

( אם יודע בוודאות שידיו נקיות אין צורך לרחוץ אותן שוב )

ישתדל להתפלל עם הציבור בבית כנסת וישתדל גם לשבת במקום קבוע.


אם אינו יכול ללכת לבית הכנסת מחמת אילוץ ממשי, ישתדל להתפלל בשעה שהציבור מתפללים שאז היא עת רצון.


Commentaires

Noté 0 étoile sur 5.
Pas encore de note

Ajouter une note

הארות/הערות ותגובות יתקבלו בשמחה  😊
חלק מהכתוב סוכם והועתק בתמימות ומתוך כוונה טובה ממקורות שונים על מנת ללמוד וללמד, ללא מטרות רווח כספי.
רוב ההלכות המופיעות באתר הועתקו וסוכמו בקווים כלליים  מתוך ספר – קיצור שולחן ערוך  - של הרב 

שלמה גאנצפריד זצ"ל במהדורת הרב מרדכי אליהו זצ"ל. חלקים אחרים הועתקו ממקורות הלכתיים שונים.

bottom of page