top of page

הדלקת נרות שבת

מצווה קסומה ונעימה לפרוש מכל מלאכה ולהדליק נרות לכבוד השבת לפחות חצי שעה קודם צאת הכוכבים בערב שבת.

מצווה להרבות בנרות שבת ולכל הפחות ידליקו שני נרות כנגד ״זכור ושמור״ שנכתבו בלוחות הברית הראשונים והשניים. בלוחות המופיעים בפרשת יתרו נכתב :

״זכור את יום השבת לקדשו״

ובלוחות השניים שמופיעים בפרשת ואתחנן

נכתב :

״שמור את יום השבת לקדשו״

כדאי שהנרות יהיו ארוכים כדי שידלקו עד לאחר סיום סעודת ליל השבת.

מצווה מן המובחר ( מצווה מהודרת ) להדליק נרות שבת בשמן זית.

ידוע כי על כל המצוות קודם מברכים ואז עושים אבל בהדלקת נרות שבת הברכה נחשבת לתחילת ההדלקה ומכאן שאם תברך אז כבר קיבלה עליה שבת ולא תוכל להדליק ולכן תדליק תחילה ללא ברכה, תפרוש את ידיה כנגד עיניה, תברך : ״להדליק נר של שבת״ ואז תסיר את הידיים ותראה את נרות השבת דולקים.

( נציין כי יש גם דעה אחרת לעניין ההדלקה קודם הברכה וכל אשה תעשה כפי מנהגה או בחירתה )

כדאי להדליק את הנרות במקום בטוח בו גם יראו אותם משולחן הסעודה.

הנשים מזוהות יותר עם מצוות הדלקת נרות שבת מפני שהן ( הנשים ) עיקר הבית אך גם אנשים יכולים להדליק במקרים שבהם האשה לא נמצאת.

כדאי שהאיש יכין את הנרות והפמוטים או את השמן והפתילות בעצמו מבעוד מועד וכך יסייע במצווה זו.

הארת המסכם - יש הנוהגים להכין את נרות השבת כבר ממוצאי השבת כדי לפתוח את השבוע בהכנה וציפיה לשבת הבאה :-)

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating

הארות/הערות ותגובות יתקבלו בשמחה  😊
חלק מהכתוב סוכם והועתק בתמימות ומתוך כוונה טובה ממקורות שונים על מנת ללמוד וללמד, ללא מטרות רווח כספי.
רוב ההלכות המופיעות באתר הועתקו וסוכמו בקווים כלליים  מתוך ספר – קיצור שולחן ערוך  - של הרב 

שלמה גאנצפריד זצ"ל במהדורת הרב מרדכי אליהו זצ"ל. חלקים אחרים הועתקו ממקורות הלכתיים שונים.

bottom of page