top of page

מסר חשוב בכתב ידו של הרב מרדכי אליהו


והעיקר, אוכל ועליו לחשוב- אני אוכל כדי שיהיה לי כוח לעבוד את הקב״ה, אהיה ברי(א) כדי שאוכל להתפלל ולקיים מצוות וכו׳

הוי ״בכל דרכיך דעהו״

וכן בעבודה: איסור גזל, ריבית, אונאה, לשון הרע, שקר וכו׳.

אני עובד כדי שיהיה לי כסף לקנות דבר מצווה, כסף לקנות אוכל. שאהיה ברי(א) לעבוד את ה׳. ובאמצע העבודה יזהר שלא ירמה את בעל הבית שלו.

ויחשוב ויתאם את זמנו ללכת לשיעורי תורה.

אדם כל 24 שעות, גם בשעת השינה, אין לישון עד שקורא קריאת שמע שעל המיטה, קם מיד- מודה אני... נטילה.. (ידיים)

השינה בהתחלה ובסוף עם מצוות כל הזמן. שיישן כאילו למד. זה- ״אם לא בריתי יומם ולילה״ זה בכל יום ויום. הכוונה כל היום, 24 שעות.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating

הארות/הערות ותגובות יתקבלו בשמחה  😊
חלק מהכתוב סוכם והועתק בתמימות ומתוך כוונה טובה ממקורות שונים על מנת ללמוד וללמד, ללא מטרות רווח כספי.
רוב ההלכות המופיעות באתר הועתקו וסוכמו בקווים כלליים  מתוך ספר – קיצור שולחן ערוך  - של הרב 

שלמה גאנצפריד זצ"ל במהדורת הרב מרדכי אליהו זצ"ל. חלקים אחרים הועתקו ממקורות הלכתיים שונים.

bottom of page