top of page

איך להתעטף בציצית - טלית

גדולה מאוד מצוות ציצית שכן הקב"ה שקל אותה ותלה בה את כל המצוות כולן ! שנאמר : "וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה' "

צריך שכל איש ישתדל להיות לבוש בטלית קטן ( מתחת חולצה ) כל היום ויש האומרים גם בלילה.

כל איש צריך שיהיה לו גם טלית גדולה ונאה שיתעטף בה בשעת התפילה.

צריך שאדם יקנה את הטלית/הציצית מאיש נאמן על מנת שיהיה בטוח שהן נעשו בטויה ובשזירה נכונים.

על כל המצוות מברך קודם עשייתן ולאחר הברכה צריך לעשות את המצווה מיד ובלי הפסק. לכן – בעת שרוצה להתעטף בציצית יאחז את הטלית בשתי ידיו, קודם כל יכוון "שציוונו הקדוש ברוך הוא להתעטף בציצית כדי שנזכור לעשות את כל מצוותיו כי הרי נאמר : "וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה'" ואז יברך בעמידה :

"להתעטף בציצית" ( יברך בשם ומלכות – ברוך אתה ה'... כפי שכתוב בסידורי התפילה ) ישים לב כי האות ב' בברכה, מנוקדת בפתח.. בעת אמירת הברכה יכוון לפטור גם את "הטלית קטן" שעליו ( ככל שיש לו )

לאחר מכן – יעטוף את ראשו עד למטה מפיו ואז יעלה את הכנפות על צווארו ויתעטף

"כעטיפת הישמעאלים" כמו שהם מתעטפים בכאפייה... – להלן הסבר :

( לפני הברכה, טוב שיאמר "לשם ייחוד" שכתוב בסידורים )

  1. יפרוס את הטלית ויחזיק אותה בשתי ידיו כשהיא פרוסה מול פניו.

  2. יברך "להתעטף בציצית" באמירת שם ומלכות.

  3. יעטוף בציצית את ראשו בלבד כשארבע הכנפות מונחות לפניו שתיים בימין לפניו ושתיים בשמאל לפניו.

  4. יעביר את השתיים לפניו מימינו לצד שמאל שמאחוריו כשהן כורכות את פניו ורק עיניו גלויות.

  5. ימתין כמה שניות ולאחר מכן יעביר את שתי הכנפות שלפניו מצד שמאל לאחוריו מצד שמאל.

  6. ימתין כחמש שניות במצב זה ורק לאחר מכן יורידן על גופו ולא רק על צווארו ( לא כמו ששמים צעיף ) וגם ישתדל להשאיר את ראשו עטוף בטלית בזמן התפילה.

לאחר מכן יכול להסירו מעל ראשו וישים לב לא לגרור את הציצית על הארץ כדי לא לבזות את המצווה היקרה הזאת, לכן יגביה את הכנפות של הציצית ואף יכול לתחוב אותן לתוך החגורה.

מברכים על הציצית רק ביום ולא בלילה ועושים זאת החל מהשעה בה האדם יוכל להבדיל בין הצבעים תכלת ללבן ללא שימוש בתאורה.. ( הזמנים המדוייקים מפורסמים בהרבה מקומות, גם במודפס – עיתונים ועלונים, וגם באון ליין – אתרי אינטרנט ואפליקציות שונות )

מי שפושט את טליתו ובדעתו לחזור וללובשה מיד ( כגון שהולך לבית הכסא ) אין הדבר הפסק ולכן שיחזור וילבש את הטלית אין צורך לברך שוב. ואם הטלית נפלה ממנו בלי כוונה – במקרה בו רוב הטלית נפלה יסדר אותה שוב על גופו ללא ברכה. ואם נפלה כולה ולא נשאר מהמצווה על גופו, יחזור ויברך.

ישנם עוד 11 סעיפים בנושא הציצית, חוטי הציצית, סוגי הבדים הכנפות ועוד המפורטים בספר קיצור שולחן ערוך, סימן ט'.Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating

הארות/הערות ותגובות יתקבלו בשמחה  😊
חלק מהכתוב סוכם והועתק בתמימות ומתוך כוונה טובה ממקורות שונים על מנת ללמוד וללמד, ללא מטרות רווח כספי.
רוב ההלכות המופיעות באתר הועתקו וסוכמו בקווים כלליים  מתוך ספר – קיצור שולחן ערוך  - של הרב 

שלמה גאנצפריד זצ"ל במהדורת הרב מרדכי אליהו זצ"ל. חלקים אחרים הועתקו ממקורות הלכתיים שונים.

bottom of page