top of page

אום שמום ויום העצמאות

נשיא מדינת ישראל לשעבר, חיים הרצוג ז״ל, שהיה אחד משני בניו של הרב הראשי השני למדינת ישראל, הרב הגאון יצחק הרצוג והיה גם אביו של הנשיא המכהן, יצחק הרצוג, הקרוי על שמו, היה פעם באו״ם במסגרת תפקידו כנשיא.

בדיוק היה שם דיון בנושא: חלוקת אדמות ארץ ישראל.

הנשיא לא התבלבל והוציא בו במקום ספר תנ״ך והראה להם את: שטר הבעלות של עם ישראל על ארץ ישראל.

שם אומר הקב״ה, בתחילת התורה (ספר בראשית), שכל בריאת העולם כולו, ובריאת ארץ ישראל בפרט

הוא אך ורק בשביל עם ישראל.

רש״י אומר שם: ״שאם יאמרו אומות העולם לישראל לסטים אתם, שכבשתם ארצות שבעה גויים, הם אומרים להם- כל הארץ של הקב״ה היא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו. ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו״.

כותב רבי אלעזר אזכרי: ״כל עת ורגע שהאדם דר בארץ ישראל ומקיים מצווה זו של לגור בארץ הוא צריך להיות שמח תדיר במצווה זו״.

כתוב בזהר הקדוש:

אין שמחה אלא בשעה שעם ישראל נמצא על אדמתו.

ואם מישהו זר רוצה לגור פה, הוא צריך לנהוג כמו שנוהגים במדינה זרה, דהיינו לבקש רשות למגורים בארץ ולהתנהג בהתאם.


מתוך הספר ״אביהם של ישראל״, לרב מרדכי אליהו עה״ש זכותו תגן עלינו אכי״ר.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating

הארות/הערות ותגובות יתקבלו בשמחה  😊
חלק מהכתוב סוכם והועתק בתמימות ומתוך כוונה טובה ממקורות שונים על מנת ללמוד וללמד, ללא מטרות רווח כספי.
רוב ההלכות המופיעות באתר הועתקו וסוכמו בקווים כלליים  מתוך ספר – קיצור שולחן ערוך  - של הרב 

שלמה גאנצפריד זצ"ל במהדורת הרב מרדכי אליהו זצ"ל. חלקים אחרים הועתקו ממקורות הלכתיים שונים.

bottom of page